PRIVACYVERKLARING

De Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem VZW hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wil je privacy respecteren. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Koninklijke Harmonie St-Cecilia Merchtem
Bleukenweg 55 – 1785 Merchtem
sint-cecilia.merchtem@skynet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem VZW louter verwerkt met als doel ledenbeheer:

 • Je, hetzij via email hetzij briefwisseling, op de hoogte houden van activiteiten, optredens en andere info.
 • Een ongevallenverzekering afsluiten voor muzikanten, bestuursleden en helpers bij de diverse activiteiten.

Hiertoe kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geboorteplaats en geboortedatum

Daarnaast noteren wij ook hoedanigheid van lidmaatschap (muzikant vs steunend lid en voor muzikanten het instrument dat ze bespelen in onze harmonie) en jaar van toetreding.
Wie deelneemt aan de activiteiten van de Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem VZW geeft, tenzij expliciet andere vermelding, toestemming om foto’s van hem/haar te nemen ten behoeve van sfeerverslag activiteit in onze nieuwsbrief, op de website of de lokale pers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen enkel aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
Verzekeringscontracten worden via de overkoepelende organisatie voor de amateurmuziek (VLAMO) afgesloten.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

De Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of niet langer dan vereist is op grond van de wet.
De persoonsgegevens van de leden worden niet langer dan 2 jaar na beëindigen lidmaatschap bewaard.
Activiteit verslagen worden niet langer dan 5 jaar op de website gepubliceerd.

Wijze van verkrijging van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen via het betreffende lid (of ouders in geval van minderjarigen) die toetreedt tot de Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem VZW.
Leden worden verzocht wijzigingen in hun persoonsgegevens te melden binnen een aanvaardbare periode zodat verzekeringscontracten up-to-date kunnen gehouden worden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn op de hoogte van de interne richtlijnen over de omgang met persoonsgegevens.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op:

 • inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben
 • verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn
 • verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
 • beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen
 • bezwaar tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Je kan je steeds uitschrijven op onze mailings of nieuwsbrief.
 • de overdracht van je gegevens aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je om hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaand adres.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie of Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookie Policy

Om de performante, beleving, navigatie en gebruik van de website te verbeteren worden cookies geïnstalleerd. Door regelmatig gebruik te maken van de website, verklaart u zich ook akkoord voor het gebruik van de cookies. Een cookie is een kleine data file die wordt geplaatst op uw harddisk en het bezoek aan onze website registreert alsook welke pagina’s worden geconsulteerd. Deze data bevatten geen persoonlijke gegevens en worden niet met derde partijen gedeeld.
De cookies die worden gebruikt zijn :
Functionele Cookies: Cookies die herkennen of je al eerder de website hebt geraadpleegd en ons toelaten om je instellingen of voorkeur van bijvoorbeeld taal, regio etc.. te optimaliseren.
Tracking Cookies: Deze cookies laten ons toe om het aantal bezoekers en geconsulteerde pagina’s te noteren om een analyse van het gebruik van de website samen te stellen. Deze informatie van alle gebruikers wordt anoniem verzameld en bezorgt ons informatie over de pagina’s die worden/niet worden gelezen en of we de navigatie naar de pagina’s moeten aanpassen.
De cookies blijven op je computer na het afsluiten van de browser of zoekmachine. De cookies worden enkel actief wanneer de website wordt geopend. Op elk moment kan u de cookies verwijderen.